احکام بقای بر جنابت در ماه رمضان بر طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی فتاوی درباره بقای عمدی بر جنابت در ماه رمضان بیان کرده است.
به گزارش شفقنا متن فتاوی مطرح شده بدین شرح است:

۱.اگر جنُب در شب ماه رمضان به عمد تـا طلـوع فجر غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم نکنـد، روزه او باطل است ّ و قضا و کفاره دارد. در آن روز هم به رسم ادب از انجام دادن کارى که روزه را باطل مى کند، خوددارى نماید.

۲.کسى ُ که جنُب است و نمى تواند آب تهیه کند،یا مصرف آب براى او ضرر دارد، وظیفه وى تیمم اسـت، پـس اگر تیمم کند و بخوابد ، روزه او صحیح است.

۳.کسى که در شب ماه رمضان براى هیچیـک از غسل و تیمم وقت ندارد باید خود را جنب کند واگر جنب کرد، ٔ روزه او باطل است و قضا و کفـاره داردّ و در آن روز هم باید به رسم ادب امساک کند و اگر فقط براى تیمـم وقـت دارد، چنانچه خود را جنُب کند، با تیمم روزه او صحیح است؛ ولى گناهکار است.

۴.اگر به گمان اینکه وقت دارد خود را جنب کند و سپس مشخص شود که براى هیچیک از غسل و تیمـم وقـت نداشت، در این صورت، اگر پس از جست وجوى بر اینکه هنوز وقت باقى است، خود را جنب کرده، روزه اش صحیح است. در صورت عدم جست وجو هم، به احتیاط استحبابى قضا دارد.

۵.جنُبى که در ماه رمضان قصد دارد روزه بگیرد وغسل جنابت را فراموش کند و پس از طلوع فجر یادش بیایـد، روزه آن روز او صحیح است؛ ولى اگر پس از یک یـا چنـد روز متوجه شود، روزه هاى او باطل اسـت و قـضا دارد؛ ولـى ّ کفـاره ندارد.

۶.اگر جنُب در ماه رمضان، با جهل بـه جنابـت،چند روز روزه گرفت و سپس متوجه شد، روزه هـاى او صـحیح است.

۷.اگر در ماه رمضان پس از طلوع فجر متوجه شود که محتلم شده است، روزه او صحیح است؛ چه بداند که پیش از طلوع فجر محتلم شده؛ یا پس از آن؛ یا شک داشته باشد که احتلام او پیش از طلوع فجر بوده؛ یا پس از آن، و واجب نیست شرط همراه روزه نیست و جنابت ً فورا غسل کند، چون طهارت غیراختیارى نیز مانع روزه نیست؛ فقط بقاى عمدى بر جنابت تا طلوع صبح، مانع روزه است که در اینجا نیست. البته براى نماز باید غسل کند.

۸.اگر جنُب در ماه رمضان شـک دارد کـه غـسل جنابت کرده یا نه، تعداد روزههایى را که یقین دارد جنب بوده، باید قضا کند.

۹.اگر در روزه قضاى ماه رمضان پس از طلوع فجر متوجه شود که محتلم شده است، چنانچه بداند پـس از طلـوع صبح محتلم شده، یا د ر آن شک داشته باشد، روزه او صـحیح است؛ ولى اگر بداند پیش از طلوع فجر محتلم شده، در وسعتٔ وقت، روزه او باطل است، چون طهارت در طلوع صبح، شـرط صحت روزه قضاى ماه رمضان است و در تنگى وقت، باید آن روز را روزه بگیرد و به احتیاط، بعد از ماه رمضان نیـز یـک روز دیگر روزه بگیرد.

۱۰.اگر جنُب در روزه قضاى ماه رمـضان غـسل را فراموش کند و در حال جنابت روزه بگیرد، روزه او باطل است.

۱۱.اگر جنُب یا زن حایض و زایمان کرده در شب ماه رمضان، شرایط هیچیک از غسل و تیمم را نداشته باشـد و نتواند آن َ ها را انجام دهد، فاقد طهورین است و روزه او صحیح است. در دیگر روزه هاى واجب و مـستحب نیـز مـى توانـد روزه بگیرد؛ ولى ٔ در روزه قضاى ماه رمضان نمى تواند روزه بگیرد.

همچنین ببینید

پیامک تبریک عید فطر ۱۴۰۲

متن تبریک عید سعید فطر با استفاده از جملات کوتاه، اس ام اس، پیامک کوتاه، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *