سلام فرمانده – ویژه سالروز آزاد سازی خرمشهر (سوم خرداد)

سلام فرمانده – ویژه سالروز آزاد سازی خرمشهر (سوم خرداد)